Estudis Audiològics

Estudis auditius complerts i gratuïts

Els resultats d’un estudi ben realitzat seran la base per a la correcta selecció i adaptació dels audiòfons. Les proves que es realitzen són: anamnesi, videotoscòpia, impedanciometria clínica, audiometria tonal liminar – supraliminar i logoaudiometria. Amb tota aquesta bateria de proves s’obté tota la informació necessària per garantir una adaptació correcte i eficaç.